Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертой) для будь-якої юридичної або фізічної особи укласти договір на абонентське обслугововуння. Вказаний договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цевільного кодексу України його умови однакові для всіх користувачів.
Якщо Ви згодни з його умовами - можете сплачувати послуги. В цьому випадку договір буде вважатися укладенним, а проект ho.ua - прийнявшим на себе обов'язок надавати послуги, вказанні в договорі. Оплата может бути призведена через будь-який банк або за допомогою платіжних карток.

Публічний договір

на абонетське обслуговування

м. Київ       _________ 2021 р.

ФОП Власенко Наталія Віталіївна, (далі - Виконавець), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №288613, з однієї Сторони, і ________________________________________________________ (далі - Замовник), в особі директора ______________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Під Послугами розуміється надання Замовнику:
1.1.1. Унікального імені (далі Логін) і пароля, що дозволяють Замовнику розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця в межах квоти, передбаченной тарифним планом.
1.1.2. Можливості адресації розміщенного ресурсу.
1.3 Одержання необхідних для використання Послуг консультацій електронною поштою.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов’язки виконавця:
2.1.1. Надати Замовнику послуги, відповідно до суми абонентської плати, яка внесена в порядку, передбаченному п.3 Договору.
2.1.2. Зареєструвати обліковий запис Замовника.
2.1.3. Зберігати конфеденційність інформації Замовника, яка отримана від нього при реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, яки передбаченні чинним законодавством України.
2.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговунням Замовника.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. У мінімальному об'ємі володіти навичками і знаннями, необхідними для самостійного використання Послуги.
2.2.2. Надати достовірні відомості при реєстрації і укладенні Договору.
2.2.3. При звертанні до служби технічної підтримки Виконавця використати контактну електронну адресу (адреса, вказана при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я і прізвище, а також при необхідності використати інші способи підтвердження своїх прав доступу.
2.2.4. Забезпечувати конфіденційність своїх логіна і пароля.
2.2.5. Оплачувати Послуги відповідно до вибраного тарифного плану і дотримуючись умов розділу 3 даного Договору. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.
2.2.6. Зберігати банківські фінансові документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), що підтверджують зроблену оплату Послуг.
2.3. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ:
2.3.1. Тимчасово призупинити надання або обмежити Послуг Замовникові до отримання Виконавцем письмових пояснень від Замовника в наступних випадках:
- ненадходження плати за Послуги у встановлені договором терміни;
- не дотримання Замовником вимог технічних фахівців Виконавця;
- порушення "Правил надання послуги хостингу", викладених в Додатку 1 до Договору, а також інших порушень умов договору.
2.3.2. Виконавець має право припинити договірні стосунки зі Замовником в односторонньому порядку, з одночасною відправкою письмового електронного повідомлення, при систематичному порушенні Замовником умов цього Договору або Додатка 1. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата напряму відповідного повідомлення Замовника.
2.3.3. При підвищених (наднормативних) потребах Замовника до апаратних і інших ресурсів, що надаються, у рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати обмежити ресурси мінімумом, передбаченим тарифним планом, або припинити обслуговування. Моментом припинення обслуговування вважається дата напряму відповідного повідомлення Замовника.
2.3.4. Впродовж 10 (десяти) днів з моменту припинення надання послуг інформація Замовника зберігається на сервері Виконавця. Після закінчення цього терміну уся інформація віддаляється.
2.3.5. При зверненні Замовника до Виконавця з питань технічної підтримки Виконавець зобов'язується здійснювати операції, що просяться Замовником тільки у разі вступу запиту з контактної адреси, а також повідомлення Замовником свого логіна, а також імені і прізвищу(чи найменування юридичної особи).
2.3.6. У разі повідомлення неповної або неточної інформації, перерахованої в п.2.3.5 цього договору, Виконавець має право відхилити запит на виконання прошених операцій.
2.3.7. Виконавець має право розкривати відомості про абонента виключно у випадках, які чинним передбачени законодавством України.
2.3.8. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовника по електронній пошті. Ці зміни договору набувають чинності через десять днів після їх публікації на сайті Виконавця, якщо Замовник не направив свої мотивовані заперечення проти зміни умов Договору.
2.3.9. Виконавець має право припинити надання Послуги у випадку недотримання умов Додатка 1 до цього Договору, а у разі наявності протиправних дій інформація про них може бути передана відповідним органам.

2.4. ПРАВА ЗАМОВНИКА:
2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
2.4.2. Доводити до відома Виконавця вимоги і побажання відносно якості послуг, що надаються.
2.4.3. Отримувати консультації, необхідні для користування Послугами.
2.4.4. Розірвати у будь-який час в односторонньому порядку цей Договір.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість Послуг вказується у рахунках i відповідає чинним тарифам, які опубліковані на сайті Виконавця: www.ho.ua/uk/pay.html.
3.2. Послуги надаються за умови внесення оплати згідно вибраного тарифного плану, за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. 3.3. Оплата Послуг робиться шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця (реквізити вказані в розділі 8 цього договору). 3.3.1. При оплаті через банк Замовник зобов'язаний вказати в платіжному документі свій логін в призначення платежу. Виконавець має право не надавати послуги у разі, якщо в платіжному документі не вказаний логін. 3.3.2. Квитанцію для оплати послуг хостингу Замовник отримує самостійно на інтернет-сайті www.ho.ua і оплачує, вказавши при оплаті послугу, за яку вноситься платіж. 3.3.3. У разі несвоєчасної оплати, Виконавець має право припинити надання послуг. 3.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність вироблюваних ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту публікації нових реквізитів на сайті Виконавця і сповіщення електронною поштою, Замовник несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець робить усі розумні зусилля і заходи з метою недопущення переривань сервісу або порушення його якості.
4.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовникові в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від видалених мереж, функціонування яких привело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти. 4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язки загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
4.4. Замовник переймає на себе повну відповідальність і риски, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, що поширюваних в Інтернет і надаються Замовникові за допомогою Послуг.
4.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля події з вини третіх осіб Замовник повинен самостійно змінити його на сайті Виконавця, а вслучае неможливості зробити це - направити на адресу Виконавця заяву про зміну пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документу, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб що спричинили крадіжку, а для відшкодування збитків в результаті крадіжки Замовник повинен звернеться у відповідні правоохоронні органи.
4.6. Виконавець не несе відповідальності за сповіщення будь-яких третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до послуги і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.
4.7. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень Договору Замовником або іншими особами, що використовують ім'я користувача і пароль Замовника; чи пов'язаним з використанням Інтернет за допомогою Послуг; чи пов'язаним з приміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, що використовують його логін і пароль.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СУПЕРЕЧОК
5.1. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду тільки письмово. Термін розгляду претензій Замовника не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
5.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
5.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно притягати компетентні організації в якості експертів.
5.4. Сторони регулюватимуть шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути відносно цього договору або у зв'язку з ним.
5.5. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості із спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця відповідно до законодавства України.

6. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
6.1. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в розмірі і порядку, встановленому цим договором.
6.2. Договір укладається на невизначений термін і діє впродовж зазначеного терміну за умови своєчасної і повної оплати Замовником послуг Виконавця. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно притягати компетентні організації в якості експертів.
6.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовника по електронній пошті. Ці зміни договору набувають чинності через десять днів після їх публікації на сайті Виконавця, якщо Замовник не направив свої мотивовані заперечення проти зміни умов договору. В цьому випадку зміни до Договору набувають чинності після врегулювання сторонами спірних моментів.
6.4. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Замовника залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Замовникові інші послуги на суму, що залишилася невикористаною.

7. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. З усіх питань, неврегульованим цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.2. Додатками до цього договору є:

 • Додаток 1 - Правила користування хостингом опубліковані на веб-сторінці: http://www.ho.ua/uk/rules.html.
 • Додаток 2 - Тарифи опубліковані на веб-сторінці: ho.ua/uk/pay.html.


 • 8. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
  ВИКОНАВЕЦЬ
  ФОП Власенко Н.В.
  03110, м.Київ, а/с 79.
  р/р 26005799961747 АТ «Правекс-Банк»
  м.Київ, МФО 380838
  код 2761410989

  ________________ Власенко Н.В.

  contact abuse service